ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนทุนเบญจจินดา ระดับอุดมศึกษา

 

 

ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนทุนเบญจจินดา ระดับอุดมศึกษา

ปัน สู่สังคมกับกิจกรรมทุนเบญจินดาระดับอุดมศึกษา เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม ที่ผ่านมา คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ได้ให้โอกาสนักเรียนทุนเบญจจินดา ระดับอุดมศึกษา รวม 4 รุ่น จำนวน 32 คน เข้าพบเพื่อรับฟังโอวาทและข้อคิดดีๆ ในการเรียนและการใช้ชีวิตประจำวัน โดยสิ่งที่ได้ฝากไว้ คือ การเตรียมพร้อมและปฏิบัติในโลกยุคดิจิตอล ซึ่งเป็นสังคมแห่งภูมิปัญญาที่แลกเปลี่ยนด้วยการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ และข้อมูลข่าวสารมีหลากลาย ควรเลือกบริโภคข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และให้ทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมกับการเปิดประเทศต้อนรับ AEC นักเรียนทุนควรพัฒนาความรู้ความสามารถ โดยเฉพาะด้าน ภาษา แนะนำให้ศึกษาภาษาที่ 2 คือ ภาษาอังกฤษ และอาจจะมองไปยังภาษาที่ 3 ซึ่งอาจจะเป็นภาษาเพื่อนบ้านใน AEC พร้อมกันนี้ ได้ฝากให้น้องๆ กลับไปคิดทบทวนเกี่ยวกับสิ่งสำคัญในการใช้ชีวิตให้เป็นคนดีและเป็นคนเก่งไป พร้อมกับการพัฒนาที่ยั่งยืน และให้ทุกคนพัฒนาตนเองอยู่เสมอ การที่เราอยู่เฉยๆ ก็เท่ากับเราถอยหลังแล้วหาก คนรุ่นใหม่ต้องมีการจัดการที่ดีและเตรียมพร้อมอยู่เสมอเพราะหากเราไม่แข็ง แรงพอ เราก็ไม่สามารถที่จะแข่งขันได้ ในปีนี้ ต้องขอแสดงความยินดีกับน้องๆ ทุนเบญจจินดา

ระดับอุดมศึกษารุ่นที่ 4 ที่สอบเข้ามหาวิทยาลัยได้ ตามรายชื่อต่อไปนี้
1. นางสาววิไลพร พงษ์วัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (สกลนคร) คณะศิลปศาสตร์การจัดการ - การตลาด
2. นางสาวธัญวพร ฉุ้นประดับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะสังคมศาสตร์ - นิติศาสตร์
3. นางสาวกาญจนา โปร่งปรีชา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวนศาสตร์
4. นางสาวศศิญา สมประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
5. นางสาวรัตนาภรณ์ บัวดิษ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ - เศรษฐศาสตร์เกษตร
6. นางสาวปิยพร เพ็ญสวัสดิ์ มหาวิทยาลัยมหิดล คณะศิลปศาสตร์ - ภาษาอังกฤษ
7. นางสาวชญานิษฐ์ ศรีประดิษฐ์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย คณะวิทยาศาสตร์ - สาขาวัสดุศาสตร์

PREVIOUS PAGE