กิจกรรมทุนเบญจจินดาประจำปี 2557 ปีที่ 9

เมื่อวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด และมูลนิธิเบญจรงคกุล ได้จัดกิจกรรมทุนเบญจจินดา ประจำปี 2557 ซึ่งนับเป็นปีที่ 9 ของการจัดกิจกรรม นับตั้งแต่การริเริ่มโครงการทุนเบญจจินดาตั้งแต่ปี 2549 วัตถุประสงค์ เพื่อร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาโดยไม่หวังผลตอบแทนให้กับนักเรียนที่ศึกษาในโรงเรียนที่ตั้งอยู่บริเวณใกล้เคียงบริษัท ที่เรียนดี มีความประพฤติดี แต่ผู้ปกครองมีรายได้น้อย

ในปีนี้ ได้จัดกิจกรรมหลากหลาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ร่วมกิจกรรม ได้เชิญท่านวิทยากรเปี่ยมประสบการณ์มาให้ความรู้กับผู้ปกครองและคณะครู อาจารย์ เข้าร่วมการอบรมสัมมนาความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “ล้อมรั้วครอบครัวด้วยความรัก” โดย ดร.ธีระยุทธ วระพินิจ ผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมศาสตร์ และ จาก ผศ.ชญาภรณ์ ตรีวารี และ ผศ.พนิดา ศรีคชินทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการส่งเสริมสุขภาพเด็กและวัยรุ่น ให้ความรู้แก่นักเรียนมัธยมศึกษา และอุดมศึกษา และกิจกรรมสำหรับนักเรียนประถมศึกษา เป็นเกมละลายพฤติกรรม และ “เกมเศรษฐีความรู้” ให้ความรู้และร่วมตอบคำถามในช่องความรู้ต่างๆ 

หลังจากนั้น ได้เรียนเชิญ คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้ง จำกัด ผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรม "ทุนเบญจจินดา" กล่าวให้โอวาท แนวทางและข้อคิดต่างๆ และย้ำเตือนให้นักเรียนทุนฯ ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน เป็นคนดีของผู้ปกครองและสังคม และได้ฝากความห่วงใยในการดูแลบุตรหลานไปยังผู้ปกครองรวมถึงขอบคุณอาจารย์ทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในโครงการเป็นอย่างดี 

ต้องขอขอบคุณทีมงานที่เป็นกำลังสำคัญทำให้งานนี้สำเร็จได้ด้วยดี และนี่คือหนึ่งในกิจกรรมดีๆ ที่พวกเราชาวเบญจจินดา ยินดีที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปันสู่สังคมของเรา เพื่อมุ่งพัฒนาสู่ความยั่งยืน ...

PREVIOUS PAGE