BBtec รับรางวัลในงาน THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2015

“เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2558 บริษัท บีบี เทคโนโลยี จำกัด นำโดยคุณสุชาติ ตรีฤกษ์ฤทธิ์ กรรมการผู้จัดการ และ รองกรรมการผู้จัดการ NSG ทั้ง 3 ท่าน คุณราชันย์ เพ็ญศิริ คุณสุจินต์ ทิพยเกษร และ คุณพฤษภ์ เกรียงศักดานุกูล ร่วมรับมอบรางวัล Excellence Awards จากโครงการคุณภาพในงาน THAILAND ICT EXCELLENCE AWARDS 2015 ประเภทโครงการพัฒนากระบวนการหลักภายใน (Core process improvement project) สำหรับโครงการ Map Fiber ซึ่งเป็นโครงการพัฒนาโปรแกรม Fiber Management ที่ BBTEC ได้ออกแบบและพัฒนาขึ้นมา เพื่อใช้สนับสนุนการจัดเก็บข้อมูลโครงข่าย Network ต่าง ๆ ของ UIH และกำหนดกระบวนการปรับปรุงข้อมูลดังกล่าวให้ถูกต้องแม่นยำและมีชีวิตอยู่เสมอ (DATA ALWAYS LIFE) ซึ่งข้อมูลนี้จะนำไปใช้เพื่อให้บริการลูกค้าในการขยายโครงข่ายและงานซ่อมบำรุงต่างๆ ร่วมกับศูนย์บริการทั่วประเทศ โครงการนี้ทำให้บริษัทสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายและเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการ อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นในการใช้งาน จึงสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว โดยมี ศ.ดร. ไพรัช ธัชยพงษ์ ที่ปรึกษาอาวุโส สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ และคุณวิสิฐ ตันติสุนทร ประธาน TMA เป็นผู้มอบ...ขอปรบมือดังๆ และแสดงความยินดีมา ณ ที่นี้...

PREVIOUS PAGE