กลุ่มบริษัทเบญจจินดา สนับสนุนโครงการ สร้างนักบริหารดีและเก่ง ปี 2562

Slide-001

คุณวิชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการใหญ่ กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ในฐานะประธานโครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” มูลนิธิยุทธสาร ณ นคร เพื่อสมาคมการจัดการธุรกิจแห่งประเทศไทย (TMA) ได้เปิดโครงการ “สร้างนักบริหารดีและเก่ง” หลักสูตร Creating Future Great Leadersรุ่น 3 ประจำปี 2562
กลุ่มบริษัทเบญจจินดา เป็นหนึ่งในบริษัทชั้นนำที่สนับสนุนโครงการสร้างนักบริหารดีและเก่ง โดยหลักสูตร Creating Future Great Leaders มีเป้าหมายเพื่อสร้างความพร้อม ให้แก่ นิสิต นักศึกษา สาขาบริหารธุรกิจ สาขาบริหารการจัดการ สาขาพาณิชยศาสตร์ สาขาการบัญชี หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผ่านการคัดเลือกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำแต่ละแห่งทั่วประเทศรวม 40 คน โดยจะได้รับความรู้ กลยุทธ์ มารยาททางสังคมและมารยาททางธุรกิจ เพื่อปฏิบัติตนและสามารถปรับตัวให้เหมาะสม รับผิดชอบต่อสังคมพร้อมที่จะก้าวขึ้นเป็นผู้นำในการทำงานภาคธุรกิจ ตาม Future Global Competency ได้ในอนาคต
หลักสูตรการอบรมมีขึ้นระหว่างวันที่ 20 มิถุนายน ถึง 2 กรกฎาคม 2562 ครอบคลุมเนื้อหาที่น่าสนใจด้าน Business Acumen และ Leadership Essential รับฟังการ Sharing แนวคิด กลยุทธ์ การวิเคราะห์ การปรับตัวในภาคธุรกิจ ให้ก้าวทันยุค Digital Disruptive อย่างเหนือชั้นจากวิทยากรนักธุรกิจชั้นนำ นักสร้างแบรนด์รุ่นใหม่ร่วม 10 ท่าน

เมื่อจบโครงการ นิสิต นักศึกษา ที่ปฏิบัติตามกติกาทุกคน จะได้รับประกาศนียบัตร ผ่านหลักสูตร Creating Future Great Leaders  โดยนิสิต นักศึกษารุ่นต่อไป ที่สนใจเข้ารับการอบรมสามารถติดตามข่าวสารได้จาก สถาบันการศึกษาของตนเองและจากเว็บไซต์ www.tma.or.th

Slide-008