Posts Tagged ‘Benchachinda’

พิธีประกาศผล โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564

เกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2564

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด ร่วมกรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และดีแทค (dtac) จัดพิธีประกาศผลเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี พ.ศ.2564 ครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “เกษตรสร้างสรรค์ สุขยั่งยืน” รับเศรษฐกิจดิจิทัล โครงการคัดเลือกเกษตรกรสำนึกรักบ้านเกิด ประจำปี 2564 เฟ้นหาเกษตรกรที่มีศักยภาพ พร้อมสนับสนุนและยกย่องเชิดชูเกษตรกรไทยที่มีแนวความคิดและการปฏิบัติด้านเกษตรอินทรีย์ โดยใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาพัฒนาและต่อยอดเพิ่มมูลค่าให้ผลผลิต ทั้งยังสร้างความมั่นคงยั่งยืนให้แก่คุณภาพชีวิตของตนเอง สังคม และชุมชนโดยรอบ ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของภาครัฐในเรื่องเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (Bio-Circular-Green Economy : BCG) โดยมีคุณบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด พร้อมด้วย คุณอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และคุณประเทศ ตันกุรานันท์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มเทคโนโลยี บริษัท โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) หรือดีแทค คุณวิชัย เบญจรงคกุล รองประธานกรรมการและนายทะเบียน มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด คุณ พิรชัย เบญจรงคกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักบ้านเกิด…

Read More

“Brainergy” กลุ่มบริษัทเบญจจินดารับมาตรฐาน ISO/IEC 29110

เบรนเนอร์จี้ ได้รับมาตรฐานอุตสาหกรรม ISO/IEC29110 พร้อมเสนอโซลูชั่นลูกค้าใน-ต่างประเทศ คุณเบญจ เบญจรงคกุล พร้อมด้วยคุณปกาสิต วัฒนา บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด ในกลุ่มบริษัทเบญจจินดา ในวันรับมอบใบรับรองมาตรฐาน ISO/IEC 29110 จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล (ดีป้า) โดยความสำคัญของมาตรฐาน ISO/IEC 29110 คือเป็นเกณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมในระดับสากล และเป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ สำคัญสำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมดิจิทัล ( Digital Provider) ให้การสนับสนุนการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในภาคอุตสาหกรรม รวมทั้งเป็นคุณสมบัติสำคัญของการขอขื้นทะเบียนผู้ประกอบการตามมาตการทางภาษี เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบธุรกิจขนาดกลาง และขนาดเล็ก ( SMEs) ทั้งนี้บริษัท เบรนเนอร์จี้ จำกัด มีการพัฒนาโซลูชั่น เพื่อให้บริการลูกค้าในทุกระดับองค์กร ซึ่งการได้รับมาตรฐาน ISO/IEC29110 จะสามารถขยายฐานการให้บริการลูกค้าได้กว้างขึ้น ทำให้เป็นที่ยอมรับเชื่อถือจากลูกค้าทุกระดับองค์กรทั้งในและต่างประเทศยิ่งขึ้น

Read More

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด รับมอบเข็มกลัดพระราชทาน

มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด รับมอบเข็มกลัดพระราชทาน จากการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาบริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโคโรน่า ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ภูมินทร์ ศิลาพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ ตัวแทนมอบเข็มกลัดพระราชทาน ที่ระลึกจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ให้แก่ นางจุฑามาศ เบญจรงคกุล กรรมการ มูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันสำนึกรักบ้านเกิด  และทีมงานมูลนิธิร่วมด้วยช่วยกันฯ จากการเข้าร่วมเป็นจิตอาสาบริการประชาชนที่เข้ารับการฉีดวัคซีนต้านไวรัสโคโรน่า (COVID-19) ตั้งแต่วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

Read More