Welcome to

BENCHACHINDA GROUP

_____
Leading digital service provider since 1960

Welcome to

BENCHACHINDA GROUP

_____
Leading digital service provider since 1960

ABOUT US

____

กลุ่มบริษัทเบญจจินดาเป็นผู้นำในการให้บริการด้านสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย บริหารงานภายใต้ 3 กลุ่มบริษัทได้แก่ กลุ่มบริษัท Network Solutions Group (NSG) กลุ่มบริษัท Broadband Group (BBG) และกลุ่มบริษัท Distribution Group (DTG)

ตลอดระยะเวลาเกือบ 60 ปีที่ผ่านมา ทางบริษัทได้ใช้เทคโนโลยี ความรู้ ความเชี่ยวชาญและประสบการณ์อันยาวนานในการให้บริการในธุรกิจด้านนี้ เพื่อรองรับการขยายตัวอย่างรวดเร็วของอุตสาหกรรมการสื่อสารโทรคมนาคม และเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ตลอดทั้งเพื่อสนับสนุนการทำธุรกิจของกลุ่มลูกค้าของบริษัท ซึ่งครอบคลุมกลุ่มธุรกิจทุกขนาด ทุกภาคส่วน ประกอบด้วยองค์กรของภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน

นอกเหนือจากการให้บริการด้านเทคโนโลยีแล้ว กลุ่มบริษัทเบญจจินดายังให้บริการข้อมูลข่าวสารผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โดยผ่านทางบริษัทสำนักข่าว ไอ.เอ็น.เอ็น จำกัด และบริษัทรักบ้านเกิด จำกัด ซึ่งเป็นศูนย์รวมข้อมูล ความรู้ทางการเกษตรที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย
กลุ่มบริษัทเบญจจินดายังได้ร่วมลงทุนในธุรกิจ สตาร์ท อัพ ผ่านบริษัท บีซีเอช เวนเจอร์ส จำกัด เพื่อนำเทคโนโลยี ที่บริษัทดังกล่าวมีอยู่มาต่อยอด ตลอดจนขยายการให้บริการโครงข่ายดิจิทัลและดิจิทัลโซลูชั่น

กลุ่มบริษัทเบญจจินดามีการให้บริการ ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำบริษัททุกระดับ ที่มีความต้องการจะเพิ่มศักยภาพธุรกิจ ด้วยการนำระบบดิจิทัล และเทคโนโลยีสารสนเทศ มาใช้เพื่อตอบรับกับความต้องการของลูกค้าในปัจจุบัน

CORE BUSINESS UNITS

____
Our Group of Companies

CORE BUSINESS UNITS

____
Our Group of Companies

biz

Broadband

Digital Infrastructure & Solution Provider

digital-solution

Digital Solution

Digital Solution Service Provider

Investments

Investments

Investment Service Provider

networkv1

Network Solutions

Digital Engineering Service Provider

distribution-v1

Distribution

Digital Logistic Service Provider

broadband

Other Business

Benchachinda Group Core Business Units

CORE BUSINESS UNITS

____
Our Group of Companies

biz

Broadband

Digital Infrastructure and Solution Provider

distribution-v1

Distribution

Digital Logistic Service Provider

networkv1

Network Solutions

Digital Engineering Service Provider

broadband

Other Business

Benchachinda Group Core Business Units

CONTACT US

____
For all types of inquiries please utilise the form below.

contact

Please complete the form below:

All fields are required.