กลุ่มบริษัทเบญจจินดา น้อมนำถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2564 วัดธาตุทอง

กลุ่มบริษัทเบญจจินดาน้อมนำถวายผ้าพระกฐินพระราชทานปี 2564

เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กลุ่มบริษัทเบญจจินดา ตามที่ขอรับพระราชทานน้อมนำไปถวายพระสงฆ์ผู้อยู่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอุโบสถวัดธาตุทอง พระอารามหลวง เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

โดย นายบุญชัย เบญจรงคกุล ประธานกรรมการกลุ่มบริษัทเบญจจินดา เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมพิธี ในการนี้มีพระราชวรญาณโสภณ เจ้าอาวาสวัดธาตุทอง เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

ทั้งนี้ผู้มีจิตอันเป็นกุศลได้ร่วมถวายจตุปัจจัย ร่วมบริจาคปัจจัยสมทบโดยเสด็จพระราชกุศลบูรณะปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ และปรับปรุงภูมิทัศน์พระอารามหลวง บำรุงและบูรณะพระอาราม พร้อมทั้งมอบทุนบำรุงการศึกษาให้แก่โรงเรียน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดธาตุทอง โรงเรียนวัดธาตุทอง (เรือนเขียวสะอาด) และโรงเรียนมัธยมวัดธาตุทอง รวมทั้งสิ้น 3 ล้านบาท
สำหรับพิธีการจัดขึ้นภายใต้มาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด